Безопасна употреба

Домакинските почистващи продукти са безопасни, когато се използват и съхраняват в съответствие с инструкциите на етикета. Винаги четете етикета и внимателно спазвайте инструкциите.

Следните фрази и икони (върху опаковките/бутилките на перилни, миещи и почистващи продукти) трябва винаги да се вземат предвид. За повече информация относно инициативата за икони за безопасна употреба на A.I.S.E. посетете раздел "Инициативи" на този сайт. Ако търсите информация за безопасни/най-добри практики за употреба, моля отидете на раздел "Прочети етикета".

Да се пази далече от достъп на деца.


Да се избягва контакт с очите.

При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ.


Изплакнете ръцете си след употреба.


Чувствителна или увредена кожа.

Хората с чувствителна или увредена кожа следва да избягват продължителен контакт с продукта.


Не поглъщайте.

При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.


Не съхранявайте съдържанието в друг съд.


Не смесвайте с други продукти.


След употреба проветрете помещението.


Прехвърляйте съдържанието на насипния продукт само в оригиналния съд.


Използвай със сухи ръце.


Затвори капака правилно.


Затвори пакета правилно.


Не пробивай, не късай, не режи.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français