Състав на продукта : Омекотители за вода - таблетки

Група: Пране
Семейство подраздел: Омекотители за вода
Продукти: Омекотители за вода - таблетки

Група Тип
Дял (%)
Добавкисбор до 100
Свързващи вещества

Поликарбоксилати
Соли на лимонената киселина

15 - 30
40 - 60
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français