Често задавани въпроси

  Съставки

  1. Безопасни ли са ензимите, които се използват в продуктите за миене, пране и поддръжка?

   Да. Съвременната употреба на ензими в продуктите за пране и чистене не представлява никаква опасност за потребителя. Това е добре документирано в публикуваната литература. При поглъщане ензимите не са токсични, те се разграждат биологично лесно и окончателно и не представляват риск за околната среда.  При многократно вдишване някои белтъчини могат да предизвикат алергия. Добре известни алергени са цветният прашец, домашният акар, животинският пърхот и брашното. Доколкото ензимите са белтъчини, те са и потенциални алергени при вдишване. Алергията към ензими обаче е професионален риск само за работниците в заводите, които боравят с големи количества ензими и са били изложени многократно на значителни концентрации на тези ензими във въздуха. Дългогодишният опит и многобройните изследвания сочат, че използваните в препаратите за миене и пране ензими не представляват риск от алергия за потребителя. Няма доказателства, че ензимите предизвикват свръхчувствителност на кожата (алергичен контактен дерматит), различна форма на алергия, свързвана с нискомолекулярни вещества. Хората, работещи в заводите за производство на ензими и перилни и миещи препарати, използват Насоките на A.I.S.E. за безопасна работа с ензими. За повече информация относно тези насоки, моля свържете се с A.IS.E. За повече информация относно оценката на риска натиснете тук

  2. Има ли консерванти в продуктите за миене, пране и поддръжка?
   Да. Консервантите са задължителни в много продукти за миене, пране и поддръжка с цел предотвратяване на развалянето на продукта от микроорганизми, както и за да се запази продуктът от замърсяване при употреба от потребителя.  За повече информация относно консервантите натиснете тук.

   За повече информация относно безопасността на съставките натиснете тук.
  3. Причинява ли астма ежедневната употреба на почистващи аерозоли?

   Не. Цялостните научни доказателства не подкрепят това твърдение.  Пълни оценки на безопасността се извършват преди пускането на пазара на всеки продукт. Производителите осигуряват безопасността на продуктите си чрез стриктни изпитания и лесни за спазване инструкции. За повече информация относно оценката на риска натиснете тук

  Общи

  1. Безопасни ли са продуктите за миене, пране и поддръжка?
   Изцяло е в интерес на нашата промишленост продуктите със сигурност да са безопасни за употреба. Ние очевидно не искаме да навредим на нашите потребители. Освен че се съобразяваме с всички законови изисквания, ние никога не пускаме на пазара продукт, за който нямаме достоверни научни данни, подкрепящи неговата безопасност, което съответства на предпазливия подход. Ние сме се посветили на безопасността на хората и на околната среда и редовно преразглеждаме формулировките си в светлината на новите научни данни с цел постоянно високо ниво на безопасност.
  2. Биоразградими ли са всички повърхностно активни-вещества, използвани в перилните и миещите препарати?

   Да. Всички повърхностно активни вещества, използвани в перилните и миещите препарати трябва да съответстват на настоящото европейско законодателство, т.е. Регламент относно детергентите (EC 648/2004). Този регламент налага всички видове повърхностно-активни вещества, използвани в продуктите за миене, пране и поддръжка (анйонни, нейонни, катйонни и амфотерични повърхностно активни вещества) да са окончателно биоразградими. Всички продуктите за миене и пране се оценяват и резултатите се документират щателно с цел контрол от властите.  За повече информация относно биоразградимостта на повърхностно-активните вещества натиснете тук. За повече информация относно повърхностно-активните вещества натиснете тук .

  3. Бих искал да науча повече за конкретен продукт – каква е процедурата?

   Най-важният съвет, който могат да ви дадат производителите на продукти за миене, пране и поддръжка, е и най-простият: “моля, винаги четете етикета, преди да използвате продукта”.
   Информация за продукта можете да получите и на телефона на потребителя на производителя или на неговия уебсайт.  В съответствие с Регламента относно детергентите (EC) No 648/2004 производителите предоставят уебсайтове, където има повече подробности за съставките, използвани в продуктите за миене и пране.  натиснете тук , за да научите къде да намерите повече информация за миещ, перилен или поддържащ продукт.

  4. Изпитват ли производителите върху животни продуктите за миене и пране?
   Нашата цел е да елиминираме изпитанията върху животни. Вече повече от 20 години нашата политика е да намаляваме, усъвършенстваме и заменяме изпитанията върху животни, като ги заместваме с алтернативни методи. В миналото по-голямата част от продуктите за миене и пране стигаше до потребителите, без никакви изпитания на никакви материали върху животни и ние ще продължим да правим същото и в бъдеще. Изпитания върху животни се извършват само когато няма никакъв друг алтернативен подход. A.I.S.E. и Cefic са подкрепящи партньори в съвместната инициатива  EPAA (Европейско партньорство за алтернативни подходи на изпитанията върху животни). EPAA е безпрецедентно сътрудничество между Европейската комисия, големи компании и търговски асоциации от седем промишлени сектора. Партньорите се стремят да разпространяват знания, изследвания и ресурси с цел ускоряване на развитието, налагането и приемането на алтернативни подходи на изпитанията върху животни за целия първоначален петгодишен период.
  5. Използват ли се опасни химикали в продуктите за миене, пране и поддръжка?
   Производителите използват само съставките, без които продуктът не може да функционира, и то само ако тези съставки се смятат за "безопасни", когато се използват в съответствие с инструкциите на производителя. Логичният въпрос тук е “как оценява промишлеността, че дадена съставка е безопасна?” Това е свързано с подходите спрямо опасността и риска, обсъдени в раздел БЕЗОПАСНОСТ
   Производителите вземат предвид заключенията от оценките на риска на химикалите, когато определят и прилагат съответните мерки за управление на риска. След като бъде установено, че при определени условия използването на дадена съставка е безопасно и че тези условия съответстват на правилната и предвидена употреба на продукта, то тази съставка се счита за безопасна при използването на този продукт. Производителите осигуряват в етикета на продукта цялата съответна информация, така че потребителите да могат да използват тези продукти безопасно и ефективно.
  6. Какви мерки взема вашата промишленост в отговор на проблемите на околната среда?
   Нашата промишленост е изцяло отдадена на решаването на проблемите на околната среда в глобалния контекст на устойчивото развитие. Производителите непрекъснато работят за повишаване на ефективността и устойчивостта на промишлените и логистичните си дейности, както и за използване на щадящи околната среда съставки. Освен това те организират множество инициативи за информиране на потребителите как да използват продуктите по устойчив начин.  За да научите за основните инициативи, предприети от промишлеността, натиснете тук .
  7. Какво означава черният кръст в оранжев квадрат? защо някои продукти имат предупреждение, че са дразнещи?
   Продуктите за миене, пране и поддръжка трябва да имат определена задължителна информация, когато са класифицирани като "опасни" по европейското законодателство (Директива за опасните препарати 1999/45/EC). Този символ означава най-ниско ниво на класификация за класифициран продукт, както е дефинирано от европейското законодателство. В съответствие със законодателството продуктите, класифицирани като дразнещи очите или кожата, трябва да имат този символ върху етикета на опаковката.  За повече информация относно задължителните символи за опасност натиснете тук .
  8. Какво прави промишлеността, за да подобри качеството на информацията за потребителя?
   Промишлеността се стреми да осигурява на потребителите значима и полезна информация за безопасната, ефективна и устойчива употреба на продуктите. Най-добрият начин за това е с ясни и лесно разбираеми етикети, осигуряващи съвети за правилната употреба на продукта.  Други комуникационни канали включват етикети, уебсайтове и телефони на потребителя. Този съвместен сайт на промишлеността сам по себе си е пример за този подход.
  9. Мога ли да използвам един почистващ продукт заедно с други домакински почистващи продукти?
   Не се препоръчва да смесвате никои продукти за миене, пране и поддръжка. Цялата важна информация за безопасната употреба на продукти за миене, пране и поддръжка, както и за получаване на най-добри резултати, се намира върху етикета на продукта.  Когато четат внимателно и следват предоставените инструкции, потребителите предпазват себе си и околната среда и освен това получават оптималното качество от продукта.  За повече информация натиснете тук .
   Вижте и символите за безопасна употреба.
  10. Страдам от различни алергии. Откъде да разбера кой продукт е подходящ за мен?
   Ако страдате от алергия, трябва да се посъветвате с лекаря си, за да идентифицирате кои алергени или съставки са причина за вашия проблем. За да избегнете алергична реакция, избирайте продукти, които не съдържат тази или тези съставки. Законът изисква етикетите да съдържат повече информация за съставките, както и наличие на качествена информация за перилните и миещи препарати на уебсайт. Адресът на уебсайта е отбелязан на етикета на продукта. Също така можете да се свържете с телефона на потребителя на компанията във вашата страна. Телефонният номер и/или e-mail адресът трябва да са указани на етикета на продукта. Ако се съмнявате, говорете с лекаря си, който може да изиска медицински данни от компанията.  За повече информация натиснете тук.
Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français