Промени в етикетите

 

 

Юни 2015 г. е крайният срок за въвеждане на ново европейско законодателство за етикетиране на редица продукти, като бои, лепила, разтворители, препарати за почистване и поддръжка.
Тази страница съдържа информацията, която ви е необходима, за да продължите да използвате безопасно тези продукти у дома.

Производителите на препарати за почистване и поддръжка са поели отговорността да пускат на пазара само продукти, които са безопасни за хората и околната среда. В качеството си на потребители вие често използвате подобни продукти, за да се радвате на чист дом и чисти дрехи. Освен това основната роля за тяхната безопасна употреба и съхранение се пада на вас.
От дълго време на опаковките на продуктите се предоставя информация, която да привлече вниманието на потребителите към необходимите мерки за безопасност, определени както от законовите изисквания, така и от доброволни инициативи на производителите

Кое е новото?

От началото на 2015 г. на много от почистващите препарати за дома и на други химически продукти започнаха да се появяват нови етикети. Причината за това е въвеждането на нов европейски регламент (“CLP”) Той определя начина, по който почистващите препарати за дома се "класифицират" (въз основа на потенциалното им въздействие върху хората и/или околната среда) и след това се "етикетират" (съгласно тяхната класификация). Освен това дизайнът на етикета също се променя. Регламентът определя задължителни елементи на етикета (символи, текст, цветове), които не могат да бъдат адаптирани или променяни от производителя на продукта. На фирмите се дава преходен период от две години (2015-2017 г.), за да преминат от старата към новата система.

За да научите повече за промените в етикетите на почистващите препарати за дома, изтеглете листовката на A.I.S.E. “Прочети етикета” (съдържа сравнение на старите и новите символи).

Новото законодателство въвежда по-консервативни критерии за класификация на безопасността по отношение на очите, кожата и околната средав сравнение с предишния регламент

В резултат на това много продукти, които преди не са били класифицирани и етикетирани, сега ще бъдат обозначени с етикети, както и с предупредителни символи и фрази за безопасност съгласно тяхната "нова" класификация.
Включена е нова информация (символи, дизайн и предупреждения) (вж. следващата таблица).

Това на практика означава, че продукт, чийто състав не се е променил, ще има различен етикет или ще бъде етикетиран за първи път. Но това НЕ означава, че продуктът е станал повече (или по-малко) опасен. Както и преди, от основна важност е безопасната употреба на продуктите. .

Какво можете да видите на етикетите на новите препарати за почистване и поддръжка?

В следващата таблица е представен неизчерпателен списък на пиктограмите съгласно CLP и свързаните с тях текстове, които ще видите на продуктите. Отговорността за етикетиране на всеки краен продукт носи фирмата, която го пуска на пазара, тъй като съдържанието на етикета зависи от състава на продукта. Следващият списък е индикативен и има за цел да ви помогне да си изясните информацията, която може да бъде поставена на етикетите на препарати за почистване и поддръжка. Тя ще ви помогне също да разберете какви са предпазните мерки, които трябва да предприемете..

bimatoprost online

Пиктограма Придружаваща сигнална дума На кои продукти може да я видите?
(ЗАБ.: индикативен списък)
С какво предупреждение за опасност може да се срещне?
(ЗАБ.: неизчерпателен списък)
Какви предпазни мерки трябва да предприемете? (и какви са текстовете, които може да придружават пиктограмата - препоръки за безопасност) (ЗАБ.: неизчерпателен списък)
внимание

Перилни препарати (прахообразни/течни)
Препарати за ръчно миене на съдове
Универсални почистващи препарати Препарати за миялни машини (прахообразни/течни)

“Предизвиква сериозно дразнене на очите.”
и/или
“Предизвиква дразнене на кожата.”

Предупреждението с удивителен знак се поставя в случай, че продуктът може да причини дразнене или на кожата, или на очите, или и на двете. Следователно стандартната информация съгласно CLP, която трябва да бъде поставена на етикета и да бъде спазвана, е както следва:

“При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.” “Да се съхранява извън обсега на деца. ”
Пиктограма Придружаваща сигнална дума На кои продукти може да я видите?
(ЗАБ.: индикативен списък)
С какво предупреждение за опасност може да се срещне?
(ЗАБ.: неизчерпателен списък)
Какви предпазни мерки трябва да предприемете? (и какви са текстовете, които може да придружават пиктограмата - препоръки за безопасност) (ЗАБ.: неизчерпателен списък)
внимание 

Препарати за почистване на канали на основата на сода каустик, за почистване на тоалетни на основата на киселини, за отстраняване на котлен камък и др

“Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.”

Това предупреждение се поставя, ако продуктът може да причини изгаряния на кожата (и сериозно увреждане на очите).
(Имайте предвид, че когато се предлагат на масовия потребител продуктите, които причиняват изгаряния на кожата, трябва да се продават в опаковки със стандартни приспособления за затваряне, недостъпни за деца и да са снабдени с тактилни предупреждения Следователно стандартната информация съгласно CLP, която може да бъде поставена на етикета и трябва да бъде спазвана, е както следва:

“При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.” “Да се съхранява извън обсега на деца.”
“Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.” “ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: / ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: / Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.”
внимание 

Перилни препарати (прахообразни/течни)
Препарати за ръчно миене на съдове
Универсални почистващи препарати.

Вероятно и някои препарати за миялни машини (прахообразни/течни)

“Предизвиква сериозно увреждане на очите.”

Това предупреждение се поставя, ако продуктът може да причини увреждане на очите.
Следователно стандартната информация съгласно CLP, която може да бъде поставена на етикета и трябва да бъде спазвана, е както следва:

“При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.” “Да се съхранява извън обсега на деца.”
“Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.” “ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: (+ statement)”
“Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.”
Пиктограма Придружаваща сигнална дума На кои продукти може да я видите?
(ЗАБ.: индикативен списък)
С какво предупреждение за опасност може да се срещне?
(ЗАБ.: неизчерпателен списък)
Какви предпазни мерки трябва да предприемете? (и какви са текстовете, които може да придружават пиктограмата - препоръки за безопасност) (ЗАБ.: неизчерпателен списък)
внимание

Течност за автомобилни чистачки, Препарати за почистване на стъкло, Някои универсални почистващи препарати + Препарати за дезинфекция на ръце

“Запалими течност и пари.”

Това предупреждение се поставя, ако продуктът може да е запалим.
Следователно стандартната информация съгласно CLP, която може да бъде поставена на етикета и трябва да бъде спазвана, е както следва:

"Да се съхранява извън обсега на деца."
"Да се пази от топлина/искри/открит пламък/ нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено. "

Аезороли:
"Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. "
"Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба. "
"Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50° CES "
внимание / внимание

Аезороли (като ароматизатори за въздух, инсектициди, полиращи средства, препарати за почистване на фурни и др.)

Изключително запалим аерозол.
"Запалим аерозол." "Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба."

Пиктограма Придружаваща сигнална дума На кои продукти може да я видите?
(ЗАБ.: индикативен списък)
С какво предупреждение за опасност може да се срещне?
(ЗАБ.: неизчерпателен списък)
Какви предпазни мерки трябва да предприемете? (и какви са текстовете, които може да придружават пиктограмата - препоръки за безопасност) (ЗАБ.: неизчерпателен списък)

Или не се придружава от сигнална дума,

ИЛИ

внимание 

Инсектициди Ароматизатори за въздух Някои ароматизирани блокчета за тоалетна Някои перилни препарати и препарати за ръчно миене на съдове

"Силно токсичен за водните организми."
илиили
"Вреден за водните организми, с дълготраен ефект."

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

(*In case of incident, a large spill during transport or in a storage warehouse would represent a localized transient hazard for waterways, if not managed properly, hence this default classification).

Следователно стандартната информация съгласно CLP, която може да бъде поставена на етикета и трябва да бъде спазвана, е както следва:

"Да се съхранява извън обсега на деца."
"Да се избягва изпускане в околната среда."
"Съдържанието/съдът да се изхвърли в …"
"Да се съхранява извън обсега на деца".
"Да се пази от топлина/искри/открит пламък/ нагорещени повърхности. — Тютюнопушенето забранено."

 


NOTES:

  1. Продуктите на пазара са безопасни, когато се използват по предназначение.
  2. Символите и текстовете са предназначени да привлекат вниманието на потребителя към опасностите, които някои продукти могат да представляват. При условие, че продуктите се използват съгласно инструкциите на етикета, потребителят не е изложен на тези опасности.
  3.   Продуктите с приспособления за затваряне, недостъпни за деца, изискват повишено внимание.
  4. Пълният списък на символите по CLP можете да намерите тук. тук.
  5. Символите и текстовете са предназначени основно за професионалисти, които боравят с големи количества от продукта при транспорт и съхранение. Това е причината да се посочват опасните вещества и да се подчертават потенциалните опасности.
  6. Възможно е етикетите на продукти, съдържащи съставки като ензим(и), парфюм(и), консервант(и), да включват следната информация:
Във всички случаи: Четете етикета и дръжте препаратите за почистване и поддръжка далеч от деца!

Винаги ЧЕТЕТЕ ЕТИКЕТА, защото в него се съдържа важна информация за безопасната употреба на продукта.
Обръщайте внимание също така и на следната информация за безопасност, която производителите доброволно поставят върху етикета, а именно:

Да се пази далече от достъп на деца. Да се избягва контакт с очите. При контакт с очите те веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. Не поглъщайте. При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът. Хора с чувствителна или увредена кожа следва да избягват продължителен контакт с продукта.

Пълният списък на символите за безопасна употреба, използвани от A.I.S.E., можете да намерите тук.

Посетете също и уеб сайта на специалната кампания за насърчаване на безопасната употреба на капсули с течен перилен препарат:
www.keepcapsfromkids.eu

Повече информация

Подробна информация относно законодателството и пиктограмите съгласно CLP, можете да намерите като:


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français