Свидетелства

Image
Богомил Николов
Българска национална асоциация АКТИВНИ ПОТРЕБИТЕЛИ
www.aktivnipotrebiteli.bg
12 Юли 2010г.
След потребителската защита и информираният избор, устойчивото потребление е най-високото ниво на потребителска активност. Cleanright.eu спомага точно за развиване на чувствителност към безопасното и отговорно потребление в условия на агресивна реклама и токсични химикали, представяни като панацея на домакините. Приветстваме създателите на сайта и се надяваме заедно да информираме повече отговорни и активни потребители.
Image
Министерство на околната среда и водите на Република България

23 Март 2010 г.
Министерството на околната среда и водите на Р. България приветства осъществяването на проекта Cleanright като доброволна инициатива, целяща повишаване информираността на крайните потребители относно свойствата и състава на битовите препарати за почистване, което ще доведе до безопасна и устойчива употреба на детергенти и ще подпомогне опазването на околната среда.

 

Image
Меглена Кунева 

Защита на потребителите
ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ww.ec.europa.eu

1 Декември 2009 г.
Чудесна идея и добро начало за широко запознаване на потребителите с техния възможен принос към опазването на околната среда в ежедневните им действия.

 

Image
Моник Гойенс 

Генерален директор на Европейската организация на потребителите (BEUC)
www.beuc.org

17-ти юни 2009 г.
BEUC приветства интересната инициатива на A.I.S.E. и Cefic, даваща възможност на потребителите да използват перилните препарати по по-ефикасен, безопасен и устойчив начин. Ние поощряваме A.I.S.E. и Cefic в масовото представяне на този уебсайт, за да узнаят потребителите за неговото съществуване.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français