Безопасно етикетиране, изисквано от закона

Информацията за безопасността на сапуни и продукти за миене, пране и поддръжка понастоящем се предава по два начина: 

- Посредством етикетиране на опасни вещества както изисква законът
- Посредством информация за безопасността, която се разработва с активното съдействие на A.I.S.E. приложима за доброволна употреба от компаниите.  Виж икони за безопасна употреба .

Етикиране на опасни вещества: В определени случаи законът задължава производителите да осигуряват на етикета информация за опасността (символи за опасност и съответния риск и изречения за безопасност). За да получат информацията, определяща символите и изреченията за опасност, които трябва да се поставят на етикета, производителите първо трябва да класифицират своя продукт.  Класификацията на продукта включва внимателен анализ на качествата на съставките в продукта и техните нива на концентрация, която - според Директивата за опасни вещества и Директивата за опасни препарати - може да се смята за опасна*.
Тези две Европейски директиви се заменят от нов Регламент за Класифицирането, Етикирането и Опаковането на вещества и смеси, (CLP Регламент) синхронизиран с глобално хармонизираните правила. Това означава, че нови предупредителни етикети ще се появят постепнно върху опаковките на почистващите продукти. За повече информация натиснете тук . Основните принципи на безопасност остават същите.

Първо, производителите трябва да оценят опасните качества на всички вещества в продукта. Второ, те използват метода на изчисляване и/или токсикологични изпитания, за да преценят дали като цяло продуктът е опасен.

Изпитанията и методите за изчисляване са част от  Регламента за Методи на Изпитване  (ЕC no.440/2008), и Директива за опасните препарати (99/45/EC) и Регламента за kласифициране, етикиранe и опаковане на вещества и смеси на (ЕC 1272/2008) . Ролята на националните власти е да наблюдават и контролират дали производителите спазват изискванията относно задължителна информация за опасност на етикета.

Информацията за етикирането на опасните вещества по-горе важи за продуктите, както се продават в собствените си съдове. С други думи, тя не взема предвид факта, че повечето продукти могат да се разреждат преди употреба. Нещо повече, начинът, по който потребителят може да влезе в контакт с веществата (и така да повиши или намали вероятността за експозиция на вредните ефекти на веществата), не се отчита от закона. Това означава, че етикетът върху продукта се базира на хипотетична информацията за опасността и не информира потребителя за действителните ефекти въз основа на действителната експозиция на потребителя.  За повече информация за разликите между риск и опасност, моля   натиснете тук .

Изтеглете PDF документа , за да разберете повече за символите, риска и фразите за безопасност.


*Думата "опасен" има същото значение и се използва в същия контекст, както в Директивата за опасни препарати


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français