Информация за повторното използване на опаковките

Директивата на ЕО за опаковките и отпадъците от опаковки (94/62/EC) задължава националните правителства да осигуряват системи за събиране на използваните опаковки за повторна употреба или рециклиране. В повечето страни-членки се организират инициативи за частично или цялостно финансиране на такива системи, повечето от които използват символа Зелена точка върху опаковката, за да покажат, че собственикът на марката или вносителят на опакования продукт са платили вноската си на организацията, която отговаря за системата. За повече информация, моля посетете "Опаковки и отпадъци от опаковки ".


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français