Съставки, съдържащи се в продукта

През октомври 2005 г. Регламентът на ЕО относно детергентите (EC 648/2004) влезе в сила във всички страни в ЕО. Промените, въведени с новия регламент засегнаха етикетите и целта им е да помогнат на потребителите на продукти за миене и пране да правят информиран избор при избора на продукт, да го използват безопасно и да получават възможно най-добрите резултати.

Етикетите на продуктите за миене и пране включват списък на съставките – това от известно време е установена практика. Според Регламента относно детергентите обаче етикетът трябва да включва по-подробна информация за парфюмните съставки. Това се прави с цел хората, страдащи от алергични реакции да бъдат правилно информирани при избора на продукт. На етикета трябва да са отбелязани и всички консервиращи съставки, добавени към продукта. И двете вещества са изброени  с тяхното име според Международната номенклатура на козметични съставки (INCI).

Следните задължителни разпоредби за етикетите важат за опаковките на препаратите за миене и пране, продавани на пазара и трябва да бъдат изброени върху опаковката на продукта.

Съставките трябва да са изброени със следните проценти от теглото:
— По-малко от 5%,
— 5% или повече, но по-малко от 15%,
— 15% или повече, но по-малко от 30%,
— 30% или повече

Следните съставки трябва да са изброени върху всеки продукт, когато са използвани в концентрации над 0.2% от теглото:
— Фосфати,
— Фосфонати,
— Анйонни повърхностно-активни вещества,
— Катйонни повърхностно-активни вещества,
— Амфотерични повърхностно-активни вещества,
— Нейонни повърхностно-активни вещества,
— Кислород-производни избелващи агенти,
— Хлор-производни избелващи агенти,
— EDTA (етилендиаминтетра киселина) и нейните соли,
— NTA (нитрилотриацетатна киселина ) и нейните соли,
— Феноли и халогенирани феноли,
— Парадихлорбензен,
— Ароматни хидрокарбони,
— Алифатични хидрокарбони,
— Халогенирани хидрокарбони,
— Сапун,
— Зеолити,
— Поликарбоксилати.

Ако са добавени, следните класове съставки трябва да са изброени независимо от тяхната концентрация:
— Ензими,
— Дезинфектанти,
— Оптически избелители,
— Парфюми.

Изчерпателен списък на съставките трябва да е наличен на уеб сайта на производителя.

За повече подробности за Регламента на ЕО относно детергентите и какво означава той за вас, моля изтеглете брошурата на Регламента относно детергентитеthe .


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français