Задължителна информация за безопасност и символи

Image

Продуктите също трябва да имат определена задължителна информация, когато са "класифицирани като  опасни" по европейското законодателство (Директива за опасните препарати 1999/45/EC). За потребителските продукти тази информация е дадена върху опаковката. За професионалните продукти информацията е дадена в листовки за безопасност и върху опаковката на продукта (пакет, кутия и пр.)

Символите за опасност са разработени така, че да дават на потребителя ясно видимо предупреждение за веществата или смесите, които могат да представляват опасност. Категорията на опасността обикновено е отбелязана с текст под символа и винаги се придружава от стандартни изречения, обясняващи вида опасност и предпазните мерки за избягване на злополуки. В Европа използването на символи за опасност понастоящем се управлява от  Директивата за опасните препарати за продукти. В Европа Символите за опасност върху продуктите за почистване са черни на оранжев фон. Следният символ (черен кръст/хикс на оранжев фон) означава, че продуктът може да причини дразнене на кожата и/или очите.
Image


Irritant
Други символи обозначават, че продуктът е опасен по друг начин, като например че причинява корозия. В този случай под символа стои думата "корозивен".

Натиснете тук за повече информация относно безопасността.

Европейската система за етикиране е в процес на промяна: черните и оранжеви символи ще бъдат постепенно заменени от червени и черни символи, не по-късно от 2015, заедно с нов текст и илюстрации. Това се налага от глобално хармонизирани правила; новото Европейско законодателство е Регламент за Класифициране, Етикиране и Опаковане  на химикали (CLP).

За повече информация относно настъпващите промени натиснете тук .


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français