Устойчивост: основен приоритет за нашата промишленост

“Устойчивото развитие е развитие, което отговаря на потребностите на настоящето без да прави компромиси с възможностите на бъдещите поколение да посрещнат собствените си потребности” -  Световна комисия по околна среда и развитие (“Brundtland Commission”, 1987).

Устойчивото развитие се гради на три взаимосвързани стълба: защитата на околната среда, развитието на обществото и икономическия растеж. Най-просто казано, устойчивото развитие означава днешните действия да не вредят на бъдещите поколения.

Промените в климата например се причиняват от емисиите на парникови газове, които се натрупват в земната атмосфера за последните 150 години промишлена дейност. Според междуправителствения панел по климатични промени към ООН през следващите десетилетия се очаква постоянното повишаване на средната температура на планетата да причини катастрофални щети в много части на света, освен ако емисиите от парникови газове бързо не бъдат овладени. Решаването на този проблем е много трудно, заради нарастващото търсене на енергия – една от основните причини за емисиите от парникови газове – от страна на бързо индустриализиращите се нации, които играят все по-важна роля в глобалната икономика.

С нарастването на температурата на планетата започва топене на ледниците. Това ще има сериозни последствия, от които не на последно място е драстичното намаляване на количествата питейна вода в много части на света.

Какво означава това за нас?
Сапуните и продуктите за миене, чистене и поддръжка играят жизнено важна роля за чистотата и хигиената – в домовете на хората и на обществени места като училища, болници, хотели и ресторанти. Те са тези, които запазват и възстановяват нашите вещи и ни дават цялостното усещане за благополучие.  Те са незаменими за нашето здраве и жизнен стандарт и затова са неизменна част от общественото развитие, един от трите стълба на Устойчивото развитие.

Но тези продукти освен това изискват енергия и вода, не само при производството си, но още повече при употребата си от страна на потребителите. Всъщност тяхната консумация оставя сериозен отпечатък върху околната среда – цялостното влияние на продукта върху средата от разработката и производството му до употребата и изхвърлянето. Ето защо е толкова важно потребителите да знаят как да използват продуктите отговорно, за да се радват на ползата от тях без да се пилеят безценни ресурси.

Какво може да направи всеки от нас?
Нашата промишленост е изцяло ангажирана с разпространението на принципите на устойчивото развитие. Производителите постоянно работят за подобряване на ефективността и устойчивостта на техните промишлени и логистични дейности и за използване на по-щадящи околната среда съставки. Освен това те се ангажират в множество инициативи за информиране на потребителя как да използва продуктите си по устойчив начин.

Cefic и A.I.S.E. имат дълга история от активна съвместна работа на този фронт. Заглавията в този раздел обръщат вниманието към някои специфични разработки, кампании и инициативи с цел поощряване на устойчивото производство и консумация на нашите продукти.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français