Как се регулира нашата промишленост

Европейското законодателство постановява безопасност за крайния потребител и за околната среда за всички продавани на пазара сапуни и продукти за миене, пране и поддръжка. В ЕО основният нормативен документ относно химическите вещества е REACH (Регистрация, Оценка, Одобрение и Ограничение на химикалите).

Освен спазването на закона членовете на A.I.S.E. и Cefic се ангажират в множество доброволни инициативи за качеството, безопасността и екологичността на продуктите, използвани у дома и в бизнеса.

Различни закони на ЕО важат за отделните етапи от жизнения цикъл на продукта от разработката, производството и доставката до употребата, изхвърлянето или рециклирането. Повече информация ще намерите в прикачения  PDF документ


Life CycleПо-долу е даден списък на основните закони на ЕО относно нашата промишленост:

Директива на ЕО относно опасните препарати (DPD): Тази Директива важи за препарати, т.е. "смеси" от химически съставки като тези, образуващи например праховете за пране. Директивата осигурява насоки за идентификация и класификация на всички препарати по отношение на опасността, която представляват за човешкото здраве и за околната среда, като например тяхната запалимост, токсичност, ефект при изпускане във водите и пр. Тя осигурява насоки и за етикирането и опаковането на химикалите, използвани в продуктите. Етикетът може да е или върху опаковката, когато продуктът е потребителски, или в листовки за безопасност за професионални продукти за промишлени приложения.  Директива на ЕО относно опасните вещества (DSD): Тази Директива важи за отделни химически вещества или съставки, използвани в препарати. За повече информация относно задължителното етикиране, моля посетете раздел Информация за безопасност. Тези две директиви постепено ще бъдат заменени от един документ – Регламент за Класифициране, Етикиране и Опаковане на вещества и смеси, (CLP), с цел постигане на синхронизиране с глобално хармонизираните правила. Основните принципи за класификация и етикиране на химикалите ще останат сходни, но символите и текста върху опаковките ще се променят. За повече информация относно настъпващите промени натиснете тук.

Ограничения  относно маркетинга и употребата: REACH определя прилаганите ограничения, например забрана на продажбата на специфична химическа съставка на широкия пазар.

Image

Регламент на ЕО относно детергентите:  Този регламент е в сила от 2005 г., когато замени различни предишни законови мерки. Той постановява повърхностно-активните вещества в детергентите да отговарят на стриктни критерии за биоразграждане. Това е особено важно за опазването на околната среда, доколкото повечето продукти за миене, пране и почистване се изпускат в канализацията и се обработват в пречиствателните станции за отпадъчни води. Регламентът освен това изисква специфична информация за продукта да е налична върху опаковката и в Интернет, например, наличността на ниски нива на алегрични съставки. Този регламент беше разширен с цел ограничаване на използването на фосфати в потребителските перилни препарати във всички страни на ЕО от 2013 година, последван в бъдеще от ограничения за използването на фосфати в автоматичните миялни таблетки. (Регламент на ЕО No: 259/2012).

Полезните връзки по-долу обясняват ползите от този регламент за индивидуалните и професионалните потребители в ЕО:

- A.I.S.E. уеб сайт "Регламент относно детергентите"
- Брошура на потребителя
- Брошура на професионалния потребител
 

Директива на ЕО относно биоцидните продукти: тя важи за инсектицидите и продуктите с противомикробни качества, като например дезинфектанти. Основната цел на директивата е осигуряване на хармонизиран европейски пазар на биоцидни продукти.  Директивата изисква много подробна оценка на всеки биоцид. Всеки дезинфектант ще трябва да бъде одобрен преди да бъде пуснат за продажба.  През 2012 беше приет Реграмент относно биоцидните продукти.  Той  повтаря  и заменя Директива 98/8/EC и ще влезе в сила от 1 септември 2013. Предвижда се това да доведе до по голяма харманизация в страните на ЕО.


Повече информация за BPD е налична в раздел "Биоциди" на уеб сайта на A.I.S.E. и в брошурата Кратък наръчник по биоцидни продукти.

REACH: Регламент на ЕО относно регистрацията, оценката, одобрението и ограничението на химикалите: REACH цели да подобри безопасността и въздействието върху околната среда на химикалите чрез идентификация на присъщите им качества. REACH, който влезе в сила на 1-ви юни 2007 г., постепенно измества съществуващите закони и се превръща в основен закон, регулиращ продажбата на химикали и продукти, в които те се използват. Съставките, използвани в продуктите за миене, пране и почистване, стават постепено предмет  на REACH, поради което преминават системен и щателен преглед на техните атрибути на опасност и риск. Допълнителна информация е налична на уеб сайтовете на A.I.S.E. и Cefic.

UN GHS: Глобална хармонизирана система за класификация и етикиране на химикали: Това е глобална система над регламента за класификация и етикиране в ЕО. Системата цели опазване на здравето на работещите, потребителите и околната среда. Новото европейско законодателство постепено ще замени DPD/DSD и ще допълни REACH законодателството.  За повече информация, моля посетете уеб сайтовете на A.I.S.E. и/или Cefic.   

Директивата на ЕО относно общата безопасност на продуктите осигурява рамка от задължения и стандарти за производителите и дистрибуторите с цел безопасност на потребителските продукти, продавани в Европа. Чрез системата за бързо оповестяване Repex става възможно и незабавното отстраняване на много опасни продукти от продажба във всички страни.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français