Опаковки и отпадъци от опаковки

Image Оптимизацията на опаковките и "отпадъците от опаковки" са области, където съвместните усилия на промишлеността, потребителите и местните власти имат огромно значение.

Опаковката е особено важна не само за продуктите за почистване, миене, пране и поддръжка, но и за много други стоки.  съдовете, в които идват тези продукти, са изключително авжни за безопасния транспорт, подреждането върху рафтовете и доставката на продукта до мястото за употреба.   Нещо повече, опаковката е важна, защото дава на потребителя информация за произведената стока, съдържаща важни подробности за продукта, дозирането, употребата и безопасността.  Затова за потребителя е много важен съветът Прочети етикета .

Нашата промишленост се стреми да намали опаковките и търси решения, вземащи предвид следните два потенциални проблема:

1. намаляване на размера на опаковката /компактиране:
Компактирането е по-висока концентрация на праховете за пране. По този начин се намаляват размерът и теглото на продукта, но той остава все така ефективен като вашата голяма кутия прах за пране.  Факт е, че компактираните препарати за пране използват:

• По-малко енергия при производството.
• По-малко суровини (което означава, че за една доза е необходимо по-малко).
• По-малко продукт (и оттам по-малко отпадъци).
• По-малко опаковки

Така благодарение на компактирането на продукта се оптимизира размерът на опаковката, защото тя заема по-малко място и са необходими по-малко транспортни средства за превозването на продукта.

Промишлеността представи на пазара първия си компактиран прах за пране през 90-те години (източник: A.I.S.E.). Нашата промишленост продължава да внедрява на пазара компактни перилни препарати, като същевременно търси и други начини за оптимизиране на качествата на продуктите и намаляване на въздействието върху околната среда.

2. Разработка на схеми за повторна употреба на опаковките с цел оптимална употреба на пакетажните ресурси.
От 1994 г. европейското законодателство възложи отговорността за възстановяването и рециклирането на отпадъците от опаковки на организациите, занимаващи се с пакетиране на всички етапи от веригата на доставки. Директива 94/62/EC 1994 относно опаковките и отпадъците от опаковки цели предотвратяване на генерирането на отпадъци от опаковки чрез намаляване, повторна употреба, рециклиране и други форми на възстановяване.

Зелената точка

Green Dot

Зелената точка е силно разпознаваем символ в много европейски страни. Компаниите, използващи този символ показват чрез него ангажимента си към националните системи за възстановяване на опаковки, създадени в цяла Европа.

за да научите повече за организацията на възстановяването на опаковките във вашата страна, посетете http://www.pro-e.org/

Зелената точка е запазена марка, създадена през 1991 г. от Duales System Deutschland (която лицензира употребата на символа за други системи). В някои страни-членки системата на Зелената точка не се използва и употребата на този символ не се изисква. Повече информация за тези различни системи можете да получите от EUROPEN www.europen.be или за системите, използващи Зелената точка от ProEurope www.pro-e.org.

през 1997 г. Решението на Европейската комисия за установяване на идентификационна система за опаковъчните материали (97/129/EC) наложи система за идентификация на опаковките от пластмаса, хартия или картон, метал, дърво, текстил, стъкло или композити. Идентификацията трябва да е отбелязана в средата или под марките за рециклиране или повторна употреба.

Използването на тази система от номерации и съкращения е доброволно. Ако обаче дадена компания реши да идентифицира материалите на опаковките си, използвани в ЕО, тя е длъжна да спазва това Решение на Комисията.

Идентификацията на опаковъчния материал не трябва да се бърка с други символи, които често се използват върху опаковките с цел поощряване на рециклирането, ограничаване на отпадъците или комуникиране на други послания към потребителите относно опаковките като например повторната употреба.

Мьобиусова лента

Image

Мьобиусовата лента с 3 вплетени стрелки е международно признат символ за рециклиране. Всяка стрелка изобразява аспект от успешната програма за рециклиране: събиране, повторна преработка в нов продукт и закупуване от потребителя. Символът се използва при стоки, подлежащи на рециклиране.

Пластмаси

Image

Пластмасовите бутилки, съдове и опаковки обикновено имат символ обозначаващ вида на пластмасата, от която е направен продуктът. Американската асоциация на пластмасовата промишленост (SPI) въведе тази система за кодиране на пластмасите и смолите през 1988 г. Символите, отпечатани релефно върху пластмасови бутилки, съдове и опаковки, са вариант на първоначалните три Мьобиусови стрелки, но по-опростени и по-тънки.

При бутилките символът обикновено е на дъното, под формата на релефно изображение от самата пластмаса, поради което невинаги се вижда лесно. Този символ включва номер между Мьобиусовите стрелки и обикновено, но не винаги съкращение на названието на химическата смола.

За повече информация, моля посетете www.europen.be
 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français