Харта за устойчиво почистване

Хартата за устойчиво почистване на A.I.S.E. беше въведена през 2004 г. за всички страни на ЕС плюс Норвегия, Исландия и Швейцария. Тя е приложима за всички продуктови категории в сектора на сапуните и продуктите за миене, пране и почистване за домакинството, както и промишления/институционалния сектор. Тази доброволна инициатива отвори пътя към внедряването на практики за управление на устойчивостта на всички етапи от жизнения цикъл на продукта.

Image
Целта на Хартата е да надвиши законовите разпоредби като осигури производството на продукти, които са възможно най-безопасни и с най-голяма отговорност към околната среда през целия им жизнен цикъл. Освен това Хартата гарантира безопасността при правилната употреба на продукта, както и цялата информация за безопасността и най-добрата употреба на продукта да е достъпна на потребителите. Целта е преминаване към по-устойчиви модели на производство и консумация.

Компаниите, които искат да се посветят на Хартата подлагат продуктите си на външна независима проверка, след което всяка година се оценяват определени ключови показателя за качество (Key Performance Indicators), измерващи икономически, обществени и екологични аспекти на продуктите. 

Всяка година A.I.S.E. ще оповестява постигнатия прогрес в специален отчет за устойчивостта, покриващ няколко ключови индикатори за качество (Key Performance Indicators), които са важни за цялостната ефективност в сектора на ниво ЕС. Те ще включват показатели като разход на вода и средно количество енергия, изразходвано за един тон произведена продукция.

Още от самото начало, Хартата е считана за дългосрочна, развиваща се схема. Тя ще продължава да се развива с течение на времето, за да спомага за постигане на все по-голяма устойчивост в целия сектор. Редовните обновявания на Хартата гарантират, че тя ще продължи да предлага най-усъвършенстваната схема за популяризиране на най-добрите промишлени практики в областта на устойчивостта базирани на оценката на жизнения цикъл и на научните постижения.

 

Ново през 2010 г. 
Актуализирането на Хартата, направено през 2010 г., е първата голяма крачка напред. Схемата гарантира, че продуктите, обозначени с логото на усъвършенстваната Харта, са устойчиви. Такива лога могат да получат само фирмите, поели ангажимент за спазване на принципите на актуализираната през 2010 г. Харта, като доброволно следват новите усъвършенствани профили за устойчивост (Advanced Sustainability Profiles) за различните категории продукти.

 

Полезни връзки

Потребителски уебсайт на Хартата
Брошура на Хартата
Отчети на A.I.S.E. за устойчивостта
Интернет страница на Хартата
Първи доклад за устойчивостта на A.I.S.E. за 2006 г. (данни от 2005 г.)
Втори доклад за устойчивостта на A.I.S.E. за 2007 г. (данни от 2006 г.)
Трети доклад за устойчивостта на A.I.S.E. за 2008 г. (данни от 2007 г.)
Четвърти доклад за устойчивостта на A.I.S.E. за 2009 г. (данни от 2008 г.)

Всяка година A.I.S.E. разпространява информация за напредъка в Доклада си за устойчивостта въз основа на няколко Ключови индикатора за качество, свързани с цялостната работа на промишлеността на европейско ниво (напр. средна консумация на енергия за тон продукция, консумация на вода и пр.)

Доброволни инициативи

A.I.S.E. и Cefic разработиха множество доброволни инициативи в областта на устойчивото развитие. Тяхната цел е да информират и да поощряват устойчивата употреба на продуктите за почистване и поддръжка у дома и на работното място. За повече информация за други доброволни инициативи, моля посетете раздел Инициативи.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français