Анализ на жизнения цикъл - основни понятия

Life Cycle

Анализът на жизнения цикъл е инструмент, който изучава аспектите на околната среда и потенциалното влияние за жизнения цикъл на продукта - “от люлката до гроба”. При продуктите за миене, пране и почистване LCA разглежда критерии, вариращи от подбора на суровини до производството, дистрибуцията, употребата и отпадъците от опаковки.

За устойчивото развитие е важно да се взема предвид целият жизнен цикъл на продукта. Например не трябва да се разглежда само как се прави продуктът (разработка, производство, опаковане, дистрибуция), но и как се употребява. Общите категории на въздействие върху околната среда включват употреба на ресурси, човешко здраве и екологични последствия (като въздействие на водата, енергията и отпадъците).

LCA графиката по-долу показва, че по-голямата част от въздействието на домакинските препарати за миене и пране възниква на етапа на употребата им. Поради това окуражаването на потребителите да дадат своя принос, т.е. да променят поведението си към по-устойчиви модели на консумация, е един от най-перспективните начини за спомагане на опазването на околната среда.

Анализ на жизнения цикъл на прах за пране в основен процес на пране.
(източник : A.I.S.E. LCA Task Force)

Анализ на жизнения цикъл
Image

Забележка: ТХК; Търсене на химически кислород.

Както показва графиката, Анализът на жизнения цикъл сочи, че емисиите са особено високи на етапите употреба и изхвърляне на домакинските перилни препарати.  Всяко намаление на консумираните обеми и температурите на пране намалява и въздействието на енергията за производство и транспорт, опаковките и твърдите отпадъци – а оттам и цялостното въздействие върху околната среда. Това подчертава необходимостта да се поощрява устойчивите разработки и консумации.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français