Декларация за отговорност

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО, ПРЕДИ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ

Срокове и условия за използването на този уебсайт. Тези условия могат да бъдат променени по всяко време.

Съдържание

Информацията и материалите в този уебсайт са само за информационни цели. Той се предлага изцяло добросъвестно. Смята се, че тази информация е вярна. Въпреки това Cefic и/или A.I.S.E. не представляват и не гарантират пълнотата или точността на която и да е информация. Cefic и A.I.S.E. не поемат никаква отговорност за неточна или непълна информация, съдържаща се в този уебсайт.

Референциите за продуктите, упоменати или препоръчани в уебсайта, се предоставят само за информационни цели, като решението за избор на продукт е изцяло по усмотрение на потребителя. Cefic и A.I.S.E. не доставят продукти и услуги на потребители. Поради това категориите продукти, съставки или услуги, описани в този сайт, не представляват предложение за продажба или доставка от страна на Cefic и/или  A.I.S.E.

Cefic и/или A.I.S.E. в никакъв случай няма да носят отговорност за каквато и да е употреба на съдържанието на уебсайта. Те също така няма да носят отговорност от каквото и да е естество за щети, възникнали от употребата на или разчитането на информацията, съдържаща се в този уебсайт.

Cefic  и/или A.I.S.E. си запазват правото да променят и осъвременяват този уебсайт без предварително уведомление.

Авторско право
Този сайт и неговото съдържание, където е приложимо, са предмет на авторско право на Cefic и A.I.S.E.  Възпроизводството е разрешено освен за търговски цели, когато е упоменат и признат източникът.

Cefic и A.I.S.E. нямат никакво авторско право върху официалните документи в публичния домейн, представени на този уебсайт. Следва да бъде уважавано и авторското право върху материалите в този уебсайт на трети лица, ако има такова право.

Запазена марка
Правата на собственост върху показани на този сайт лога/ запазени марки, като например логото на Cefic; следва да се имат предвид, като се изключва каквото и да е предоставяне на такива права.

Полезни връзки
Връзките към други уебсайтове се осигуряват единствено за удобство. Поради това тези връзки не предполагат нито отговорност, нито одобрение от страна на Cefic и/или A.I.S.E. на информацията, съдържаща се в тези уебсайтове. Cefic и/или A.I.S.E. не поемат каквито и да е отговорност или задължения за тези други уебсайтове или за каквато и да е информация, съдържаща се в тях.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français