Винаги четете етикета

Нашите продукти са безопасни, когато се използват по предназначение. Много е важно обаче да четете внимателно етикета, преди да използвате продукта, особено ако той съдържа потенциално опасни съставки.

Този раздел дава някои полезни съвети, които могат да ви помогнат да предотвратите неправилна употреба и злополуки, както и важна информация какво да правите в спешни случаи. Моля, отбележете тази страница с букмарка за бърз достъп.

ПРИ СПЕШЕН СЛУЧАЙ
1)  Запазете спокойствие
2) Намерете информацията за спешни случай върху етикета и следвайте инструкциите за първа помощ:

a. Поглъщане: не предизвиквайте повръщане, незабавно повикайте лекар или Центъра за контрол на отровите
b. Контакт с очите или кожата: промийте обилно с чиста вода и се свържете с лекар, ако раздразнението или болката продължат. Ако носите контактни лещи, ги свалете незабавно.
c. Алергична реакция: обадете се на лекар или на спешна помощ, ако има подуване около гърлото
3)  При спешен случай търсете съвет от лекар. Обърнете се веднага към „Бърза помощ” на тел. 112 и към вашия личен лекар.

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗЛОПОЛУКИ
1) Винаги четете етикета и спазвайте инструкциите за безопасна употреба
2) При манипулации с корозивни (разяждащи) продукти носете предпазно облекло или средства като ръкавици или предпазни очила
3) Осигурете добра вентилация.  Работете навън, когато е възможно.
4) Дръжте децата далече, когато работите с опасни продукти; никога не оставяйте продукта до кофата или върху кухненския плот.
5) Помнете, устойчивата на деца капачка не гарантира, че децата няма да отворят опаковката; тя просто ги затруднява.  Винаги съхранявайте опасните продукти далече от деца, за предпочитане заключени.
6) Никога не махайте етикета; проверявайте дали етикетът се чете добре.
7) Никога не смесвайте два или повече продукта: това може да доведе до опасни химически реакции.
8) винаги съхранявайте продуктите в оригиналните им съдове. Ако използвате насипен продукт, винаги използвайте същия съд (за да избегнете смесване на различни продукти) и се грижете, докато пълните съда около вас да няма деца.
9) Затворете съда (или го измийте), преди да го изхвърлите


ПРАВИЛО №1: ПРОЧЕТИ ЕТИКЕТА!
Някои видове домакински продукти, като например препарати за отпушване на канали или белина, изискват специални предпазни мерки, поради което са маркирани със специални символи за опасност. Ако откриете символ за опасност на етикета, никога не използвайте продукта, преди да прочетете внимателно предупреждението и преди да вземете препоръчаните предпазни мерки.

Според закона върху етикетите на всички потенциално опасни продукти трябва да има информация за безопасността. Жизнено е важно потребителите да прочетат тази информация, за да са наясно с риска и да предприемат необходимите стъпки за безопасната употреба на продукта. освен това етикетът ви казва какво да правите в случай на неправилна употреба или злополука.

Винаги носете със себе си продукта, когато се обаждате на лекаря си, на центъра за отрови или на компанията, за да можете да прочетете етикета на лицето, с което ще говорите. Това ще му позволи да ви даде точен съвет. Ако отидете при лекаря си, вземете със себе си продукта в оригиналната му опаковка.

Забележка: Символът за опасност важи само за продукта, както е в опаковката си.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ В СЛУЧАЙ НА ЗЛОПОЛУКА ИЛИ НЕПРАВИЛНА УПОТРЕБА:

Поглъщане
Бъдете готови да дадете на лекаря си следната информация:
- Кой продукт е бил погълнат;
- Какво количество от продукта е било погълнато (хапка, глътка, чаша и пр.)
- По кое време е бил погълнат продуктът;
- Симптоми;
- Взети мерки за първа помощ;
- Възраст и/или тегло на пострадалия.
- Алергии, за които ви е известно

Лекарят може да направи запитване в  Националния информационен център за отрови, в Националния център за опазване на общественото здраве (НЦООЗ), или в Регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) за токсичността на продукта и подходящото лечение

Кожа
Когато опасен продукт влезе в контакт с кожата, тя трябва да се промие обилно с чиста хладка вода. Когато продуктът е корозивен (разяждащ) промивайте най-малко 10-15 минути. Ако се съмнявате и/или болката продължава, задължително посетете лекаря си. За повече информация относно токсичните продукти и символите върху техните опаковки, моля консултирайте се с раздел “Прочети етикета ”.

Очи
При попадане на корозивно (разяждащо) вещество в очите, промийте очите обилно с чиста хладка вода. Ако носите контактни лещи, ги свалете незабавно след контакта с продукта; веществото може да се задържи в сълзите зад лещите и да не може да се измие. Не забравяйте да промиете и под клепачите. Ако се съмнявате и/или болката продължава, задължително посетете лекаря си.

Вдишване
В случай на вдишване първото, което трябва да направите, е да вдишате чист въздух. След като напуснете помещението, не позволявайте други хора да влизат в него, преди да бъде добре проветрено. Ако се съмнявате и/или болката продължава, задължително посетете лекаря си.

 


 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français