Внимателна оценка на безопасността на продукта

Великите продукти за чистене и поддръжка разчитат на велики химически формули, за да си свършат работата. Производителите полагат всички усилия, за да бъдат техните продукти безопасни чрез стриктни изпитания и лесни за спазване инструкции и етикети. Но как определят производителите кое е безопасно и кое не? Как се определят нивата на "опасност" и "риск"?

Когато става въпрос за характеристиките на безопасност на химическите съставки, е важно да се разбира точното значение на използваната терминология. Например за много хора термините “опасност” и “риск” са взаимозаменяеми, но всъщност тези думи имат съвсем различни значения!

Риск? Опасност ? Експозиция ? Каква е разликата?
"Опасността" на един химикал е присъщата му способност да причинява вредни ефекти.
"Риск" е вероятността тези ефекти да възникнат при употреба на този химикал.

ОПАСНОСТ:
Начинът, по който предмет или ситуация могат да навредят на здравето и/или околната среда
 xЕКСПОЗИЦИЯ:
Степента, в която вероятният приемник на вредата е изложен на - или може да бъде повлиян от - опасността
 =РИСК
Вероятността действително да възникне вредата

Пресичането на улицата например е опасно действие, защото може да завърши със злополука. Никой обаче не предлага то да бъде забранено: в този случай указанията и мерките за безопасност, при които се извършва действието, намаляват риска до приемливи нива. Същият принцип важи за химикалите.

При химикалите оценката на риска трябва да взема предвид не само присъщите опасности от този химикал, но и начините за намаляване на тези опасности чрез ограничаване на експозицията до приемливи нива.  Поради това е особено важно осигуряването на информация за химикалите въз основа на оценки на опасността и риска с цел клиентите и крайните потребители да разбират правилно проблемите на безопасността. Така промишлеността демонстрира ангажимента си към отговорната употреба на нейните продукти и безопасността им, както за хората, така и за околната среда.
 
 
Image 

За по-нататъшно четене:
Cefic: Риск и опасност - По какво се различават
- Общ проект на A.I.S.E/Cefic за оценка на риска, виж HERA

Управление на химикалите: Оценка и управление на риска 
За да управляват риска при разработването на формулите си, производителите на продукти с химически съставки вземат предвид заключенията от оценките на риска. Въз основа на тези заключения те определят как може да се намали рискът и комуникират с клиентите и крайните потребители съответната информация как да се използва безопасно продуктът и какви намаляващи риска мерки трябва да се предприемат. Тази информация се комуникира по различни канали, включително уебсайтът на производителя, телефонът на потребителя и етикетът или опаковката на продукта.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français