Въведение

Cleanright е услуга, помагаща на потребителите да разберат обхвата от предлагани продукти за почистване и поддръжка, ползите, предлагани от всеки продукт и начина за получаване на най-добрите резултати от тях по безопасен и отговорен към околната среда начин.

Уебсайтът е инициатива на две европейски промишлени асоциации, A.I.S.E. и Cefic.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français